Soutěž OCB – YES WE SCAN

SOUTĚŽ OCB – YES WE SCAN, HRAJTE O HODNOTNÉ CENY!

SOUTĚŽ OCB - YES WE SCAN - iPhone6 32GB Gray SOUTĚŽ OCB - YES WE SCAN - Podložka OCB SOUTĚŽ OCB - YES WE SCAN - Nášivka OCB
20 ks iPhone 6 32 GB Gray
2.500 ks OCB balicích podložek
2.500 ks nažehlovacích nášivek

 

ZÁVAZNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE OCB – YES WE SCAN

1. Všeobecné podmínky spotřebitelské soutěže

1.1 Pořadatelem soutěže je Republic Technologies (International) SAS, 3750, Julien Panchot Avenue, 66000 Perpignan, Francie (dále jen „Republic Technologies“). Období trvání spotřebitelské soutěže „OCB – YES WE SCAN“ se určuje na dobu od 1.3.2018 do 28.2.2019 včetně (dále jen „Období“). Distributor společnosti Republic Technologies v České republice, společnost Fortis-DB, spol. s r. o., se sídlem Úněšovská 2205/17, Plzeň, 323 00, IČO 62586289, (dále jen „Distributor“), zajišťuje pro Republic Technologies technickou podporu v souvislosti se soutěží, zejména s předáváním cen a zpracování osobních údajů (jako Zpracovatel), avšak není organizátorem soutěže.

1.2 Spotřebitelské soutěže se mohou účastnit fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem a adresou bydliště v České republice. Zaměstnanci společností Republic Technologies nebo Distributora nebo jejich přidružených společností, jejich rodinní příslušníci či jejich zástupci, jakož i kdokoli, kdo je pracovně spojen s touto soutěží (zejména pak zaměstnanci distribučních velkoobchodů a maloobchodních prodejen, jakož i jejich majitelé), je z účasti v soutěži vyloučen.

1.3 Podáním přihlášky a účastí v soutěži vyjadřuje každý Účastník svůj souhlas s těmito podmínkami a zavazuje se jimi řídit.

1.4 Republic Technologies si vyhrazuje právo kdykoli ověřit platnost přihlášek Účastníků, včetně jejich totožnosti, věku a místa pobytu, a vyloučit z účasti každého Účastníka, který poruší tyto podmínky nebo se pokouší obejít registrační proces či jinak poškodit průběh soutěže. Tím není dotčeno právo na soudní žalobu, na náhradu škody nebo jiné právo.

1.5 Účast v soutěži je bezplatná – nevyžaduje se žádná dodatečná platba kromě běžné tržní ceny produktu zahrnutého do soutěže.

 2. Určení vítěze

2.1 Účastnický kód, který v případě výhry v sobě obsahuje zašifrovaný vítězný kód (dále jen „Účastnický kód“) je uveden v kódování DataMatrix (2D kód) na vnitřní straně knížečky cigaretových papírků OCB Slim Premium. Každý kód lze použít pouze jednou. Účastník je povinen uchovat si vítěznou knížečku, s níž se soutěže účastnil, kterou v případě vyrozumění předloží společnosti Republic Technologies nebo Distributorovi.

2.2. Účast v soutěži se realizuje načtením Účastnického kódu kódovým skenerem a jeho internetovým přenosem (obvykle mobilním telefonem s fotoaparátem podporujícím internet) během Období, a poskytnutím výslovného souhlasu s těmito podmínkami včetně udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů Účastníka v průběhu Období.

2.3. Určení vítězství je založeno na náhodě. Vítězné kódy budou určeny na základě principu náhodného výběru. Každý den v průběhu Období vybere generátor náhodnou řadu výherních kódů odpovídající počtu výher. Pokud v daný den Účastník odešle účastnický kód, který odpovídá vítěznému kódu vybranému generátorem, je tímto určeno přidělení ceny.

2.3 Aby mohla být cena udělena, musí Účastník v případě přiznání výhry poskytnout následující osobní údaje: celé jméno, e-mailovou adresu a doručovací adresu. Cena bude zaslána poštou na uvedenou doručovací adresu.

 3. Ochrana osobních údajů

3.1 Informace (osobní údaje) poskytnuté Účastníkem budou zpracovávány elektronicky a uchovávány pro účely realizace a zpracování soutěže společností Republic Technologies jako správce údajů a Distributorem a třetími osobami (poskytovateli elektronických komunikačních služeb) jako Zpracovateli dat. Účastník souhlasí s tímto uchováním a související komunikací mezi společnostmi Republic Technologies, Distributorem a Zpracovateli dat (třetími stranami).

3.2 Osobní údaje, které byly uchovány v souvislosti se soutěží, nebudou převedeny na třetí strany a po zpracování soutěže budou smazány.

3.3 Účastníci jsou oprávněni uplatňovat svá práva vyplývající z právní úpravy ochrany osobních údajů, mezi něž patří: a) přístup k jejich osobním údajům; (b) právo aktualizace, opravy a/nebo doplnění jejich osobních údajů; (c) právo vymazat, anonymizovat nebo zablokovat jejich osobní údaje, zejména v případě protiprávního zpracování, včetně zbytečného uchovávání údajů; a/nebo d) obdržet potvrzení, že jakýkoli subjekt, který obdržel jejich osobní údaje, byl informován o výkonu jejich práv uvedených pod písmeny b) a c), pokud tento požadavek není nemožný nebo nepředpokládá použití prostředků zjevně nepřiměřených chráněnému právu. Pro uplatnění takových práv se Účastníci obracejí na správce dat na výše uvedené adrese Distributora nebo zasláním e-mailu na adresu info@fortisdb.cz. Stejným způsobem mohou Účastníci požádat o úplný a aktualizovaný seznam Zpracovatelů dat.

4. Ceny

4.1 V průběhu Období propagace jsou k dispozici následující ceny:

  • 20 ks iPhone 6 32GB v šedé barvě
  • 2.500 ks nažehlovacích nášivek
  • 2.500 ks OCB balicích podložek

4.2 Pro všechny ceny platí následující: Výplata v peněžním ekvivalentu není možná – každá cena je vzájemně nevyměnitelná, nepřevoditelná a není směnitelná za hotovost nebo jiné ceny. Cena neobsahuje nic jiného než to, co je uvedeno výše. Ceny se mohou mírně lišit od výherních vzorků zobrazených v reklamách. V případě nepředvídaných okolností nebo okolností mimo oprávněně očekávatelnou kontrolu společnost Republic Technologies si Republic Technologies vyhrazuje právo pozměnit, stáhnout nebo nahradit cenu za jinou cenu nebo jiný druh plnění. Ceny v této soutěži nejsou předmětem prodeje; ani Republic Technologies ani Distributor neposkytují žádnou záruku kvality nebo práva na reklamace vadného plnění. Na ceny neexistuje právní nárok. Ceny, které se nestanou předmětem výhry a ceny, které nebudou moci být rozděleny nebo připsány určitému vítězi, zůstávají vlastnictvím Distributora.

4.3 Rozhodnutí společnosti Republic Technologies nebo Distributora o udělení ceny je konečné a Republic Technologies ani Distributor nebude vstupovat do žádné komunikace na toto téma. V případě, že Republic Technologies nebo Distributor zjistí nebo se bude oprávněně domnívat, že se kterýkoli Účastník nebo třetí osoba, která Účastníkovi pomohla získat výhru, dopouští podvodného nebo neetického jednání v rozporu s podmínkami soutěže, je společnost Republic Technologies nebo Distributor oprávněna takového Účastníka vyloučit bez uvedení důvodu.

4.4 Společnost Republic Technologies nebo Distributor jsou oprávněni zvolit způsob doručení všech cen podle vlastního uvážení. Ceny jsou douručovány výhradně na dodací adresy v rámci České republiky. Společnost Republic Technologies nebo Distributor nezodpovídá za žádné daně, cla nebo další náklady požadované nebo související s obdržením ceny. Republic Technologies nebo Distributor nebudou dále nijak kompenzovat cenu, kterou si vítězný Účastník nebude moci vyzvednout nebo získat z důvodu celních nebo jiných místních předpisů, nebo která byla poškozena, opožděně doručena nebo ztracena poštou, kurýrem nebo jiným poskytovatelem poštovních služeb. Každý vítězný Účastník je povinen na své náklady proclít a zaplatit všechny příslušné daně a poplatky, které se na danou cenu vztahují v jurisdikci jeho domicilu.

5. Omezení odpovědnosti

Společnost Republic Technologies a Distributor odpovídají pouze za škody vzniklé s úmyslem nebo hrubou nedbalostí. Výše uvedené zřeknutí se odpovědnosti se nevztahuje na zaviněné újmy na životě, tělesná a zdravotní postižení.

6. Všeobecná ustanovení

6.1 Tato soutěž se řídí a vykládá v souladu s právními předpisy České republiky.

6.2 Republic Technologies a Distributor si vyhrazují právo změnit tyto podmínky dle svého uvážení. Pravidla závazná pro všechny Účastníky jsou zveřejněna na stránce www.ocb.cz.

6.3 Pokud dojde k jednání, opomenutí, události nebo okolnosti, které jsou mimo oprávněně očekávatelnou kontrolu společnosti Republic Technologies, a které brání společnosti Republic Technologies splnit tyto podmínky, nebude společnost Republic Technologies zodpovědná za jakékoliv selhání nebo zpoždění při plnění svých povinností.

6.4 Pokud je tato soutěž jakýmkoli způsobem narušena nebo není možné ji uskutečnit tak, jak je oprávně očekáváno, z jakéhokoli důvodu mimo oprávněně očekávatelnou kontrolu společností Republic Technologies, včetně války, terorismu, výjimečného stavu nebo katastrofy (včetně přírodní katastrofy), napadení počítačovými viry, SW chyb, manipulací, neoprávněných zásahů, technických poruch nebo jakékoli skutečnosti, která znemožňuje nebo negativně ovlivňuje administraci, bezpečnost, objektivitu, integritu nebo řádné plnění podmínek této soutěže, společnost Republic Technologies si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení v plném rozsahu, které jí umožňuje právní řád, a) diskvalifikovat kteréhokoli Účastníka; nebo b) na základě jakýchkoli písemných pokynů regulačního orgánu pozměnit, pozastavit, ukončit nebo zrušit tuto soutěž.

6.5 Republic Technologies a Distributor si vyhrazují právo ukončit tuto soutěž bez uvedení důvodu kdykoliv v průběhu soutěže.